List of active policies

Name Type User consent
Regulamin Site policy All users

Summary

Zasady korzystania z platformy edukacyjnej “Szkoła Różnorodności” określa niniejszy dokument, którego postanowienia odnoszą się do zakresu świadczonych usług i funkcjonalności udostępnianych drogą elektroniczną, witryny internetowej, interfejsu użytkowników, prezentowanych treści, a także wykorzystywanego oprogramowania.

Full policy

Warunki korzystania z Platformy “Szkoła Różnorodności”


O usłudze

Zasady korzystania z platformy edukacyjnej “Szkoła Różnorodności” określa niniejszy dokument, którego postanowienia odnoszą się do zakresu świadczonych usług i funkcjonalności udostępnianych drogą elektroniczną, witryny internetowej, interfejsu użytkowników, prezentowanych treści, a także wykorzystywanego oprogramowania.


Słownik użytych pojęć


Adres email

identyfikator w systemie poczty elektronicznej umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Formularz rejestracyjny

formularz on–line wypełniany przez osobę fizyczną w celu założenia Konta uprawniającego do korzystania z treści świadczonych za pośrednictwem Platformy “Szkoła Różnorodności” przypisanych do Konta.


Hasło

ciąg znaków umożliwiający Użytkownikowi na dostęp do Konta.


Informacja o usłudze

każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Platformy “Szkoła Różnorodności” za pomocą środków komunikacji elektronicznej z Użytkownikiem.


Konto

dostępny za pośrednictwem Platformy “Szkoła Różnorodności” zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika umożliwiający mu korzystanie po zalogowaniu z dostępnych aktualnie funkcjonalności oraz przypisanych Usług.


Kurs

kurs typu Moodle, mający na celu podnoszenie kompetencji i kwalifikacji ich Uczestników, zamieszczony i opublikowany na Platformie “Szkoła Różnorodności”.


Operator

Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła białego 44a, 05-080 Izabelin, organizacja pożytku publicznego, KRS 0000272075, NIP: 118-18-79-509, REGON: 140851979.  


Platforma

internetowa platforma edukacyjna o nazwie “Szkoła Różnorodności” za pośrednictwem której świadczone są Usługi, dostępna pod adresem https://szkola-roznorodnosci.org/.


Regulamin

niniejszy dokument występujący pod nazwą Warunki korzystania z Platformy “Szkoła Różnorodności” określający warunki korzystania z Platformy “Szkoła Różnorodności”.


RODO

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Usługi

usługi świadczone za pośrednictwem Platformy “Szkoła Różnorodności” na rzecz Uczestników określone szczegółowo w rozdziale III pkt 2.


Uczestnik

użytkownik, który korzysta z udostępnionych na Platformie “Szkoła Różnorodności” treści na zasadach określonych w Regulaminie.


Użytkownik

każda osoba fizyczna posiadająca Konto. 1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z treści dostępnych na platformie “Szkoła Różnorodności”, warunki ich świadczenia przez Operatora oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów.

  2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na Platformie pod nazwą „Warunki korzystania z  Platformy “Szkoła Różnorodności” w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

  3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w zakresie dostarczanych przez siebie Usług lub warunków ich świadczenia.

  4. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Platformy “Szkoła Różnorodności” każdy jej użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Korzystanie z Usług możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji Regulaminu. 

  5. Korzystając w jakikolwiek sposób z Platformy, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptują jego postanowienia i zobowiązują się do jego przestrzegania.

  6. W przypadku usług dostarczanych za pośrednictwem Platformy przez stosowne połączenia do stron internetowych innych usługodawców warunki ich świadczenia określają właściwe im regulacje. W omawianym przypadku stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest właściwy im dostawca usług. Operator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez tych usługodawców. 

  7. Regulamin stanowi jednocześnie w stosunku do użytkowników Platformy umowę pomiędzy Operatorem a Uczestnikiem, zawieraną na warunkach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019, poz. 123 z późn. zm.).

  8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy polskie właściwe dla siedziby Operatora.


 1. Warunki techniczne

  1. W ramach Platformy udostępnia się następujące narzędzia on-line:

   1. https://szkola-roznorodnosci.org/ - służące do korzystania z Usług.

  2. Korzystanie z Usług wymaga posiadania Konta użytkownika zakładanego w procesie rejestracji określonym w Regulaminie.

  3. Warunkiem technicznym korzystania z Platformy jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego typu laptop, tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową wskazaną w ust. 5 oraz Adresu e-mail działającego na dowolnym serwerze.

  4. Korzystanie z Platformy możliwe jest przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:

   1. przeglądarki: Edge 43 lub wyższy, Google Chrome 70 lub wyższy, Mozilla Firefox 61 lub wyższy, Safari 12 lub wyższy, Opera 56 lub wyższy;

   2. włączona obsługa cookies (ciasteczek) oraz Local Storage;

   3. włączona obsługa JavaScript w przeglądarce.

  5. Urządzenia mobilne, za pomocą których dochodzi do korzystania z Platformy muszą mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe.

  6. Korzystanie z Platformy wiąże się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet, wobec tego rekomenduje się Użytkownikom podjęcie odpowiednich kroków celem ich zminimalizowania, w szczególności stosowania odpowiednich zabezpieczeń urządzeń informatycznych, za pomocą których Użytkownicy korzystają z Platformy , nieudostępniania loginu i hasła, korzystania z programów antywirusowych oraz aktualnych przeglądarek internetowych.


 1. Zakres usług

  1. Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Uczestników wykonywane są zgodnie z Regulaminem i w zakresie w nim określonym.

  2. Usługi świadczone przez Operatora obejmują:

   1. publikowanie informacji o aktualnie prowadzonych kursach w ramach Platformy,

   2. zapewnienie i utrzymanie środowiska teleinformatycznego niezbędnego do funkcjonowania Platformy,

   3. utrzymanie funkcjonowania Platformy (narzędzi) dla potrzeb świadczonych Usług,

   4. obsługa zapytań, skarg i zastrzeżeń technicznych,

   5. zarządzanie procesem rejestracji i kontami Użytkowników,

   6. utrzymanie baz danych w pozyskanych konfiguracjach. 1. Rejestracja użytkownika

 1. Każdy podmiot chcąc korzystać z Usług powinien posiadać aktywne Konto. Założenie Konta dokonuje się w procesie rejestracji poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego, podanie danych obowiązkowych oraz zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu. Proces rejestracji do Platformy “Szkoła Różnorodności”  polega na wypełnieniu i przesłaniu formularza dostępnego pod adresem: https://szkola-roznorodnosci.org/login/index.php.

 1. Osoba wypełniająca formularz, przez fakt wysłania Formularza rejestracyjnego oświadcza, że:

  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

  3. podane dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 2. Operator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego i akceptacji Regulaminu, utworzy dla Użytkownika unikalne Konto o identyfikatorze będącym podanym przez niego adresem e -mail poczty elektronicznej i wybranej nazwie.

 3. Adres e-mail jest powiązany z Kontem i stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Użytkownika i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług, na co Użytkownik wyraża zgodę.

 4. Operator może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana przez innych Użytkowników lub jeżeli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy jakichkolwiek osób trzecich.

 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego Adresu e-mail oraz Hasła. Jednocześnie zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie nieuprawnionej w jego imieniu Hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

 6. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto.


 1. Zawarcie i rozwiązanie umowy

  1. Umowa z Użytkownikiem na korzystanie z usług Platformy (usługi świadczone drogą elektroniczną) zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu. 

  2. Stroną umowy, o której mowa w zdaniu pierwszym w ust. 1 na korzystanie z Usług Platformy “Szkołą Różnorodności” (dalej: Umowa) jest Operator.

  3. Użytkownik zawierając Umowę oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje w całości jego postanowienia. Zawarcie Umowy jest dobrowolne.

  4. Umowa z Użytkownikiem zostaje zawarta na czas nieokreślony.

  5. Skutkiem rozwiązania Umowy jest usunięcie Konta i brak możliwości korzystania z Usług. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie poprzez zgłoszenie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail szkola.roznorodnosci@forummigracyjne.org lub listownie na adres siedziby Operatora.

  6. Operator ma prawo rozwiązać Umowę lub zablokować Konto Użytkownika w następujących przypadkach:

   1. zmiany obowiązujących przepisów prawa lub prowadzonej działalności statutowej,

   2. powzięcia uzasadnionych informacji, że Użytkownik korzysta z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Operatora,

   3. uznania wniesionego sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, zgodnie z art. 21 RODO,

   4. braku akceptacji zmian w Regulaminie.

  7. O rozwiązaniu umowy Operator poinformuje Użytkownika najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od zaistnienia okoliczności uzasadniających rozwiązanie Umowy, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e - mail Użytkownika podany w procesie rejestracji Konta. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od przesłania oświadczenia.


 1. Zasady korzystania z usług

  1. Korzystanie z Usług jest dobrowolne.

  2. W celu sprawnej realizacji Usługi Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego Adresu e-mail. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym.

  3. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość złożonych oświadczeń i zapewnień oraz za niedopełnienie zobowiązań wynikających z Regulaminu.

  4. Korzystając z narzędzi umożliwiających przekazywanie informacji dostępnych za pośrednictwem Platformy “Szkoła Różnorodności” należy wprowadzać dane w polach do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane, do których zostały przeznaczone.

  5. Zabrania się udostępniania Konta innym osobom lub podmiotom.

  6. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Platformy lub Usług.

  7. Użytkownik jest zobowiązany, w szczególności do:

   1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Platformy oraz od korzystania z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

   2. nienaruszania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, niewykorzystywania Usług do celów komercyjnych.


 1. Prawa i obowiązki operatora

  1. Operator jako podmiot uprawniony do utrzymania i zarządzania Platformą w ramach zadania publicznego, zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług oraz sposobu działania Platformy “Szkoła Różnorodności”, w tym zaprzestania jej działalności, przeniesienia praw oraz podjęcia dozwolonych przez prawo czynności związanych z Platforma “Szkoła Różnorodności”, w szczególności jeżeli modyfikacja Usług, sposób działania Platformy lub konieczność zaprzestania jej funkcjonowania wynika ze zmian technologii informatycznych użytych do utrzymania i rozwoju Platformy lub spowodowane jest to koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych na Platformie informacji lub wynika z przepisów prawa. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Operatora.

  2. Operator zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania i/lub usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Platformy “Szkoła Różnorodności” lub niezgodne z Regulaminem.

  3. Operator zastrzega sobie prawo zamieszczania Kursów o dowolnej tematyce naukowej oraz zakresie zdobywanych umiejętności i kompetencji, a także różnym stopniu trudności.

  4. Operator zastrzega sobie prawo do:

   1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług w całości lub w części,

   2. okresowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych,

   3. wysyłania na adres e - mail Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Platformy i/lub świadczeniem Usług,

   4. odmowy świadczenia Usług, jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres email lub dane w Formularzu rejestracyjnym,

   5. odmowy świadczenia Usług, jeżeli Użytkownik nie przestrzega postanowień Regulaminu,

   6. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Platformy “Szkoła Różnorodności”,

   7. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkowników oraz dowolnego wybierania adresatów.

  5. W przypadku stwierdzenia nieprawdziwych lub nieaktualnych danych podanych przez Użytkownika, Operator ma prawo go wezwać do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości.

  6. Operator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Platformy “Szkoła Różnorodności” i/ lub Usług w całości albo w części w zakresie w jakim nie ma wpływu na jakość świadczenia Usługi, np. ze względu na dostawców usług internetowych, informatycznych, itp.

  7. Operator ma prawo do ingerencji w Konto w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Platformy “Szkoła Różnorodności”.


 1. Płatności za usługi

  1. Portal ma charakter niekomercyjny.

  2. Korzystanie z Usług jest nieodpłatne.

  3. Użytkownik powinien mieć świadomość, że korzystanie z Usług za pośrednictwem Platformy “Szkoła Różnorodności” wymagać będzie połączenia z siecią Internet i wiązać się będzie z kosztami transmisji danych, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług planu taryfowego operatora sieci, z której dany Użytkownik korzysta.


 1. Odpowiedzialność

  1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług w całości lub części na rzecz Użytkowników. Operator nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.

  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

   1. szkody wyrządzone osobom trzecim lub następstwa działań, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

   2. za treści udostępniane przez Użytkowników w ramach Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

   3. szkody Uczestników powstałe w związku z zaprzestaniem publikowania treści,

   4. zgodność z prawdą zamieszczonych przez Użytkowników informacji,

   5. utratę przez Użytkowników danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Operatora (działanie osób trzecich),

   6. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania zaniechania osób trzecich, awarie, itp.),

   7. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta, nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu,

   8. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Platformy,

   9. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub hasła,

   10. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Operatora.

  4. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Operator nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

  5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane przekazane w celu otrzymania potwierdzenia ukończenia Kursu lub wydania zaświadczenia, w przypadku, gdy Uczestnik poda je w sposób błędny lub nieprawdziwy.


 1. Prawa autorskie oraz licencje

  1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3, stanowiących element Platformy, w tym do całego utworu jak i jego fragmentów, a w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów programistycznych generujących i obsługujących Platformę lub pozwalających na korzystanie z Usługi, są zastrzeżone na rzecz Operatora.

  2. Postanowienia ust. 1, nie mają zastosowania do utworów wyrażonych w formie kodu źródłowego i stanowiących element Platformy, stworzonych w oparciu o kod źródłowy systemu Moodle. 

  3. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać w celach zarobkowych lub komercyjnych Platformy lub jej fragmentu, w szczególności przesyłać lub udostępniać w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

  4. Każde naruszenie praw autorskich przez Użytkownika może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.


 1. Ochrona danych osobowych

  1. Operator przetwarza wyłącznie te dane osobowe Użytkowników, które są niezbędne do świadczenia Usług określonych Regulaminem oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  2. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad ochrony i bezpieczeństwa danych zgodnie z wymaganiami RODO.

  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Platformy jest Fundacja Polskie Forum Migracyjne. 

  4. Operator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail użytkownika. 

  5. Dane osobowe dotyczące Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

   1. rejestracji Kont w Serwisie,

   2. realizacji Usług,

   3. obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta,

   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

   5. wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,

   6. tworzenia kopii i przechowywania danych.

  6. Podanie danych osobowych dotyczących Użytkowników jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z określonych Usług.

  7. Dane osobowe dotyczące Użytkowników przetwarzane są w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

  8. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych oraz ograniczenie ich przetwarzania.

  9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres utrzymywania Konta Użytkownika oraz nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.

  11. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 10 możliwa jest za pośrednictwem adresu mailowego szkola.roznorodnosci@forummigracyjne.org.


 1. Zabezpieczenie danych

  1. Dane gromadzone przez Operatora są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem zabezpieczeniami systemowymi, fizycznymi i organizacyjnymi zgodnie z przyjętą i aktualnie obowiązującą w tym zakresie polityką bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.

  2. Operator oświadcza, iż dokłada należytej staranności, aby zapewnić wszystkim Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z dedykowanych im funkcji. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać mailowo na adres szkola.roznorodnosci@forummigracyjne.org. 


 1. Wsparcie merytoryczne i techniczne użytkowników

  1. Zakłócenia w funkcjonowaniu lub problemy związane ze świadczonymi usługami w ramach Platformy “Szkoła Różnorodności” mogą być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail szkola.roznorodnosci@forummigracyjne.org.

  2. Użytkownik może zgłosić zastrzeżenie w takim zakresie w jakim przewidziane Regulaminem dedykowane im Usługi nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

  3. Zgłoszenie powinno być przesłane w ciągu 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przesłanie zgłoszenia.

  4. Zgłoszenie można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres e-mail: szkola.roznorodnosci@forummigracyjne.org 

  5. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, okoliczności uzasadniające zgłoszenie, a także konkretne żądanie związane ze zgłoszeniem.

  6. Jeżeli podane w zgłoszeniu dane lub informacje wymagają uzupełnienia, podmiot je rozpatrujący, zwróci się do zgłaszającego o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W przypadku braku uzupełnienia zgłoszenie pozostanie bez rozpatrzenia.

  7. Operator rozpoznaje zgłoszenie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania w sposób prawidłowy (zawierające wymagane elementy, niewymagające uzupełnienia). W sprawach zawiłych Operator może wydłużyć ten termin do 60 dni po uprzednim powiadomieniu zgłaszającego. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia drogą korespondencji elektronicznej, na podany przez siebie adres e-mail.

  8. Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości Regulaminu lub przepisów prawa.


 1. Postanowienia końcowe

  1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

  2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu stosownym komunikatem zamieszczonym na Platformie “Szkoła Różnorodności” oraz informacją przesłaną na adres e-mail podany odpowiednio w Formularzu rejestracyjnym lub zamieszczoną informacją o zmianie regulaminu wraz z jego treścią dostępną po zalogowaniu do Konta.

  3. Użytkownik może odmówić akceptacji zmian przesyłając Operatorowi stosowne oświadczenie w tym zakresie w formie pisemnej, mailowej na adres szkola.roznorodnosci@forummigracyjne.org. Oświadczenie o braku akceptacji zmian powinno być przekazane Operatorowi niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu w sposób określony w ust. 2. Brak oświadczenia w powyższym terminie jest uznany za akceptację zmian przez Użytkownika. Przesłanie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Użytkownika z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia, liczonego od dnia otrzymania przez Operatora informacji o odmowie akceptacji zmian.

  4. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu z powodu nieaktualnego, nieprawdziwego lub należącego do innego podmiotu adresu e-mail.

  5. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu.

  6. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Operatora.

  7. Nie stanowi zmian Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Operatora, zmiana danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności, ani zmiana Polityki Prywatności, jeżeli jej zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub są bardziej korzystne dla Użytkownika.

  8. Operator ma prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usługi. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając na głównej stronie internetowej Platformy stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usługi nastąpi po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.

  9. Prawem właściwym dla całości Umowy jest prawo polskie.

  10. W kwestiach nieuregulowanych w Umowach zawartych z Operatorem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

  11. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

  12. Regulamin obowiązuje od 31.05.2023 roku.